ภาพกิจกรรม

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 190 ครั้ง )
โครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน จ.อุบลราชธานี
( จำนวน 34 รูป / ดู 1081 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 455 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2560
( จำนวน 48 รูป / ดู 985 ครั้ง )
มอบอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2560
( จำนวน 42 รูป / ดู 801 ครั้ง )
อบรม B-Net 16-19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
( จำนวน 101 รูป / ดู 2351 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมและทัศนาศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
( จำนวน 108 รูป / ดู 2569 ครั้ง )
กิจกรรมปีใหม่ ปี2560
( จำนวน 61 รูป / ดู 1404 ครั้ง )
โครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร (Stem Education) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 2
( จำนวน 34 รูป / ดู 1075 ครั้ง )
อบรม B-Net วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
( จำนวน 17 รูป / ดู 806 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วยโ
( จำนวน 14 รูป / ดู 366 ครั้ง )
การประชุมสัมมนา ผู้ริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระวห่างวันที
( จำนวน 18 รูป / ดู 827 ครั้ง )