ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน

                โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2534  ที่วัดศรีโสภณธรรมทาน  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  ซึ่งในขณะนั้นได้เปิดทำการเรียนการสอนเพียงชั้นเดียว  คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนจำนวน  35  รูป  โดยมีพระครูวัชระประภากร  เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณธรรมทาน  เจ้าคณะอำเภอบึงกาฬ  เป็นผู้จัดการ  และมีพระมหาเหรียญทอง  มหาวุฑฺโฒ  เป็นครูใหญ่  และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการผลักดันให้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น  คือ  พระครูภาวนาภิสณฑ์  เจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนอีกด้วย

                ในปีการศึกษา  2535  ได้เปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารด้วยมติของคณะผู้บริหาร  ด้วยเหตุผลคือ  พระเดชพระคุณท่านพระครูวัชระประภากร  มีสุขภาพไม่ดีไม่สามารถจะบริหารงานได้สะดวก  จึงได้มอบหมายหน้าที่และแต่งตั้ง  รองเจ้าคณะอำเภอบึงกาฬรูปที่  1  คือ พระครูภาวนาภิสณฑ์  รับตำแหน่งผู้จัดการบริหารโรงเรียนต่อไป  ส่วนครูใหญ่คือพระมหาเหรียญทอง  มหาวุฑฺโฒ  ได้ลาสิกขาบท  จึงได้แต่งตั้ง  พระมหาสุเมธ  เมธํกุโร  เป็นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทนและได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมเคยตั้งที่วัดศรีโสภณธรรมทาน  มาตั้งที่วัดโชติรสธรรมากรแทน  แต่ยังคงใช้ชื่อโรงเรียนเดิม

ในปีพ.ศ.  2538  พระครูภาวนาภิสณฑ์  ผู้จัดการโรงเรียน ได้มรณภาพ นายวิเศษ  ภูมิวิชัย  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  จึงได้แต่งตั้ง  พระครูโอภาสธรรมรส  เป็นผู้จัดการแทน  พระมหาสุเมธ  เมธํกุโร  ลาสิกขาบท  จึงได้แต่งตั้ง  พระมหาบัญญัติ  กลฺยาณเมธี  เป็นครูใหญ่   

รายชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้งโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน  ดังนี้

ฝ่ายสงฆ์                   1.  พระครูวัชระประภากร ( มรณภาพ )              เจ้าคณะอำเภอบึงกาฬ

                                2.  พระครูภาวนาภิสณฑ์ ( มรณภาพ )             รองเจ้าคณะอำเภอบึงกาฬ  รูปที่  1

                                3.พระครูอุทัยวรคุณ  ( เจ้าคณะอำเภอบึงกาฬ )  รองเจ้าคณะอำเภอบึงกาฬ  รูปที่  2

                                4.  พระมหาเหรียญทอง  มหาวุฑฺโฒ  ( ลาสิกขาบท )

                                5.  พระครูวิสุทธิโพธารักษ์ (รองเจ้าคณะอำเภอบึงกาฬ  รูปที่  2 )

                                6.  พระครูสิริรัตนาภิราม

                                7.  เจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอบึงกาฬทุกเขต

 

ฝ่ายคฤหัสถ์               1.  นายสมโภชน์  ทาบึงกาญจน์                ศึกษาธิการอำเภอบึงกาฬ

                                2.  นายธรรมนูญ  เจริญดี                         หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬ

                                3.  นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ

                                4.  นายกาลเวศน์  รำเพยพล                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

                                5.  นายสมาน   สริกรรณ์                          อาจารย์  2  ระดับ  5  โรงเรียนวิศิษฐ์ ฯ

                                6.  นายอุดม  นิลไสล                              อาจารย์  1  ระดับ  4  โรงเรียนบึงกาฬ

                                7.  นายไพรัตน์  แดนขบ                           อาจารย์  1  ระดับ  3  โรงเรียนบึงกาฬ