คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุทัยวรคุณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโอภาสธรรมรส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิโพธารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริรัตนาภิราม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม นิลไสล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : nilsalai@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธพงษ์ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายแสง เพ็งทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร วังสะพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ ศรีหาภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยา จิตเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชัยยะ ฐานวฑฺฒโน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนโดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -