ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ก.พ. 66 สอบ O-Net ชั้น ม.3
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
13 ก.พ. 66 ถึง 14 ก.พ. 66 ออกแนะแนวการรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
15 ก.พ. 66 ถึง 17 ก.พ. 66 สอบบาลีสนามหลวง
แม่กองธรรมบาลี
20 ก.พ. 66 ถึง 24 ก.พ. 66 โรงพยาบาลบึงกาฬเข้าตรวจรักษาฟันสามเณร
โรงพยาบาลบึงกาฬ
27 ก.พ. 66 ถึง 02 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
15 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน