ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2563
( จำนวน 11 รูป / ดู 93 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 3 จัง
( จำนวน 21 รูป / ดู 250 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 93 รูป / ดู 543 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2562
( จำนวน 17 รูป / ดู 219 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
( จำนวน 36 รูป / ดู 301 ครั้ง )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 10 รูป / ดู 68 ครั้ง )
โครงการอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านวิชาพระพุทธศาสนา (B-net) และ (O-net) ระหว่างวันท
( จำนวน 33 รูป / ดู 290 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 11 รูป / ดู 88 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 15 รูป / ดู 173 ครั้ง )
สามเณรอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้
( จำนวน 8 รูป / ดู 129 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 12 รูป / ดู 86 ครั้ง )
"โครงการพี่ให้น้อง" ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ได้ออกมอบขนมให้กับน้อง ๆ นักเรียนตามโร
( จำนวน 8 รูป / ดู 153 ครั้ง )