พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.   จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2.   จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการที่ทันสมัยต่าง ๆ ของทางโลก  เช่น  การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

3.    จัดให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติจริง  เช่น  การฝึกเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

4.    นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามศักยภาพ

5.    จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มาตรฐานตรงตามความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน

6.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

8.    พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม

9.   จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  มีความร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียนและมีความปลอดภัย


เป้าหมาย

1.   นักเรียนจบการศึกษาตามช่วงชั้นที่  3  ทุกรูป

2.   นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

3.   นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามทุกรูป  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.   นักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างสมดุลเหมาะสม

5.    สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน  มีความปลอดภัย  และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทุกด้านของชุมชน