ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 16 รูป / ดู 742 ครั้ง )
ประชุมคณะครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 7 รูป / ดู 359 ครั้ง )
การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 768 ครั้ง )
การสอบ Pre O-Net, B-Net วันที่ 28 มกราคม 2558
( จำนวน 17 รูป / ดู 932 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานและทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 64 รูป / ดู 2192 ครั้ง )
กิจกรรมปีใหม่ 2558
( จำนวน 29 รูป / ดู 1099 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ
( จำนวน 28 รูป / ดู 1007 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 17 รูป / ดู 1080 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2/2557
( จำนวน 16 รูป / ดู 838 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส พระครูภาวนาภิสณฑ์ ( สุด ชุตินฺธโร )
( จำนวน 64 รูป / ดู 3008 ครั้ง )
มอบจีวรจีวรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 1218 ครั้ง )
การอบรมโครงการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
( จำนวน 28 รูป / ดู 1288 ครั้ง )