เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ไฟเขียวแก้ร่างพ.ร.บ.ปริยัติธรรม เพิ่ม2ทางเลือกมุ่ง’วุฒิธรรม-วุฒิโลก’ ป้องกันขัดแย้ง กม.วิทยฐานะฯ พ.ศ.2527
โพสโดย
นัทธพงษ์
นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ได้จัดประชุมเพื่อปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ ด้วยในหลักการร่างพ.ร.บ. แต่ตั้งข้อสังเกตและมีข้อเสนอแนะหลักๆ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)ขอให้การกำหนดวิทยฐานะของการศึกษาพระ ปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ในร่างพ.ร.บ.ซึ่งกำหนดให้ชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก เป็นต้น โดยขอให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 ที่ระบุให้ ป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ขอให้คำถึงประกาศศธ.เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และประกาศศธ.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 เป็นต้น โดยมีพระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามที่พระพรหมโมลี เสนอให้มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับพ.ร.บ.การกำหนดวิทยฐานะฯ โดยเสนอให้พระภิกษุสามเณรสามารถมีทางเลือกในการเรียน 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรกสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ต้องการศึกษาพระปริยัติธรรมตามโบราณราช ประเพณีนั้น ได้เสนอให้ปรับปรุงมาตรา 22 จากเดิมที่ระบุว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสนามหลวง และแผนกบาลีสนามหลวง ที่ได้จัดให้แก่สามเณรซึ่งมิใช่เด็กตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับหรือ พระภิกษุ มีวิทยฐานะ ดังนี้ แผนกธรรมสนามหลวง มีวิทยฐานะชั้น ม.ต้น, ชั้นป.ธ.3 มีวิทยฐานะชั้นม.ปลาย, ชั้นป.ธ.6 มีวิทยฐานะชั้นปริญาตรี, ชั้นป.ธ.8 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาโท, ชั้นป.ธ.9 มีวิทยฐานะชั้นปริญญาเอก โดยปรับแก้ให้เหลือแค่ “แผนกธรรมสนามหลวง ชั้นนักธรรมเอก มีวิทยฐานะระดับม.ต้น, ชั้นป.ธ.3 มีวิทยฐานะระดับม.ปลาย และ ชั้น ป.ธ.9 มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี”
นายชยพล กล่าวต่อว่า ส่วนทางเลือกที่ 2 สำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียนจบประโยคสูงและต้องการพ่วงวุฒิการศึกษาทางโลก พระพรหมโมลีเสนอเพิ่มมาตรา 22/1 โดยระบุว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวงที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ ถือเป็นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นป.ธ.6 เป็นการศึกษระดับปริญญาตรี, แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นป.ธ.8 เป็นการศึกษระดับปริญญาโท, แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นป.ธ.9 เป็นการศึกษระดับปริญญาเอก โดยให้เป็นไปโดยสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.และเป็นไปโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม(มส.)”
“จะเห็นได้ว่ามาตรา 22 ที่ปรับแก้ ไม่ขัดกับพ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะฯ ส่วนเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ต้องทำหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง เช่น การทำวิทยานิพนธ์ เป็นต้น จะถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายลูก อย่างไรก็ตามนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แนะนำว่า ก่อนจะนำร่างพ.ร.บ.เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ออกกฎหมายลูก 2-3 ฉบับ แนบไปกับร่างพ.ร.บ.ด้วย ดังนั้นกรอบการร่างกฎหมายลูกนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะประชุมภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ทันเสนอความเห็นชอบจากมส.ในวันประชุม 19 สิงหาคมนี้” รองผู้อำนวยการพศ. กล่าว
 
 
ที่มา :  http://www.matichon.co.th/news/240433
โพสโดย : นัทธพงษ์
IP : 183.88.8.39
โพสเมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2559,16:33 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: