เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ฉลุยกองทุนสำรองฯครูรร.ปริยัติสามัญ
โพสโดย
นัทธพงษ์
พระ ราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวังโส) เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 กล่าวภายหลังการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2558 ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า
        ที่ประชุมได้รับ ทราบความคืบหน้าการจัดทำและประชาพิจารณ์ร่างระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการ ศึกษาดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีสาระสำคัญจำนวน 24 ข้อ อาทิ กองทุนสวัสดิการพนักงาน ศาสนการด้านการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานศาสนการด้านการศึกษามีการออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวในการณีสมาชิกเสีย ชีวิต หรือทุพพลภาพหรือออกจากงานหรือเกษียณอายุ
       พระราชวัช ราภรณ์กล่าวต่อว่า คุณสมบัติของสมาชิก ต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งหรือบรรจุเป็นพนักงานศาสนการด้านการศึกษาการเข้าเป็น สมาชิก ให้เป็นไปโดยความสมัครใจ สมาชิกต้องจ่ายสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน โดยยินยอมให้นายจ้างหักจากเงินเดือน
 
ที่มาข้อมูล  : http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEl6TURnMU9BPT0=
                 &sectioned=TURNd053PT0=&day=TWpBeE5TMHdPQzB5TXc9PQ==
โพสโดย : นัทธพงษ์
IP : 14.207.137.75
โพสเมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2559,11:02 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: