เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
พนักงานศาสนการ คือใคร ?
โพสโดย
นัทธพงษ์


"พนักงานศาสนการ" หมายถึง บุคคลผู้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ให้ปฏิบัติงานราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสนองงานคณะสงฆ์ โดยได้รับเงินเดือนประจำจากงบประมาณศาสนสมบัติกลาง
         พนักงานศาสนการ เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในส่วนงานจัดประโยชน์ส่วนกลางงาน จัดประโยชน์ส่วนภูมิภาค งานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ และงานส่วนโรงพิมพ์การศาสนา ทั้งนี้ การคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานศาสนการ การแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การจ้างให้ออกหรือเลิกจ้างพนักงานศาสนการทุกชั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม
        ในอดีต พนักงานศาสนการ เกิดขึ้นโดยมติคณะสังฆมนตรี (หรือมหาเถรสมาคมใน ปัจจุบัน) ให้จัดจ้าง โดยใช้งบประมาณศาสนสมบัติ มีภาระหน้าที่ช่วยเหลือราชการของกรมการศาสนาในอดีต สนองงานคณะสงฆ์เกี่ยวกับการส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติ รับสนองงานกิจการและการบริหารการคณะสงฆ์
        แต่ฐานะของพนักงานศาสนการ มิได้รับการบรรจุให้เป็นเจ้าพนักงานของรัฐแต่อย่างใด เป็นเพียงลูกจ้างเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานศาสนการ ส่วนใหญ่ดำเนินการเกี่ยวกับการเช่า การรังวัดที่ดินที่วัดให้เช่าที่ดินวัดและที่ดินวัดร้าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีกรณีพิพาท ต้องเสี่ยงภยันตรายรอบด้าน ถือเป็นการปฏิบัติงานในการคุ้มครองทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
        ต่อมา ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ยกสถานภาพของพนักงานศาสนการให้ เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา โดยออกเป็นพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานศาสนการ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์และให้มีหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐด้วย
         ล่าสุด สำนักพุทธฯ ยังได้เตรียมยกสถานภาพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ ให้ได้รับการยกระดับให้เป็นพนักงานศาสนการ ด้านการศึกษาอย่างเป็นทางการ มีการประเมินผลงาน การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน เหมือนกับระบบราชการ ส่วนเงินเดือนจะปรับให้เหมาะสมตามวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
         ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างแผน การศึกษาของคณะสงฆ์ ที่แต่งตั้งโดยมหาเถรสมาคม มีสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน และเตรียมนำ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรฯ เร็วๆ นี้
 
 
 
โพสโดย : นัทธพงษ์
IP : 183.89.219.223
โพสเมื่อวันที่ : 20 พ.ย. 2558,12:04 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: