คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรอานนท์ พินันท์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรฐิติพงศ์ ภูมิภาค
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรเอกพันธ์ ใจดี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรภานุชา จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรปรัชญา หลานวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสิทธิโชค เพ็งทอง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรบวรทัต ภูอาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพงศธร กุตสี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรณรงค์ณัฐพล สิงหะดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1