โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนดอนโพธิ์ธรรมสถาน ท่าบ่อ
2 โรงเรียนวัดอัมพวัน ท่าบ่อ
3 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน บึงกาฬ บึงกาฬ 042-080301
4 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา ศรีวิไล
5 โรงเรียนวัดช้างเผือก ศรีเชียงใหม่
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯวัดสว่างสามัคคี สาขาวัดไชยาประดิษฐ์(หนองคาย) สระใคร สระใคร 042-028222,096-2838793,065-2904598
7 โรงเรียนวัดไตรภูมิ เซกา
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ เซกา เซกา 042489236
9 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา เมืองหนองคาย
10 โรงเรียนวัดโกเสยเขต เมืองหนองคาย
11 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจันทรสามัคคี เมืองหนองคาย
13 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย
14 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ มีชัย เมืองหนองคาย 042-467315
15 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม วัดธาตุ เมืองหนองคาย 042-080220,096-2838793
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบ้านบอนวิทยา หาดคำ เมืองหนองคาย
17 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ในเมือง เมืองหนองคาย 042411777
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธิ์งาม โพนพิสัย