ภาษาบาลี
ชื่อ-สกุล : พระมหาเลิศชัย รตนญาโณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
วัดโชติรสธรรมากร (วัดป่าบึงกาฬ) ตำบลบึงกาฬ อำเภเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
2532 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29) จังหวัดบึงกาฬ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
2557-ปัจจุบัน สำนักศาสนาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดโชติรสธรรมากร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
2556 สำนักศาสนาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
2555-2556 สำนักศาสนาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล