กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ชื่อ-สกุล : นายนัทธพงษ์ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : ครูประจำ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0929804910
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
ที่อยู่ :
204 หมู่ 7 บ้านชมภูทอง ตำบลคำนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
2543 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2541 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2538 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านดอนเสียด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
2546 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ (มัธยมศึกษา) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ครูพระสอนศีลธรรม
2546 โรงเรียนบ้านคลองแค (ประถมศึกษา) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ครูพระสอนศีลธรรม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล