กลุ่มสาระฯศิลปะ
ชื่อ-สกุล : พระมหาชนะภัย ชยาลงฺกรโณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
วัดโชติรสธรรมากร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล