กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-สกุล : นายนัทธพงษ์ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : ครูประจำ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0929804910
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
ที่อยู่ :
204 หมู่ที่ 7 บ้านชมภูทอง ตำบลคำนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ
2543 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงกาฬ
2541 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
2538 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนเสียด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ครูสอน
2546 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนุปถัมภ์ (มัธยมศึกษา) จังหวัดสมุทรสาคร ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2546 โรงเรียนบ้านคลองแค (ประถมศึกษา) จังหวัดสมุทรสาคร ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล