ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล : นายอุดม นิลไสล
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nilsalai@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ ( ภาษาอังกฤษ )
2527 พิเศษมัธยม (พ.ม.) -
2526 ประกาศนียบีตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) -
2523 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรมกุฏ
2519 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรมกุฏ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
- โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ครูสอน/ฝ่ายวิชาการ
- โรงเรียนบึงกาฬ ครูสอน
- โรงเรียนบ้านนาขาม สปอ.โซ่พิสัย สปจ.หนองคาย ครูสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล