กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชื่อ-สกุล : พระมหารัตน์พร ปญฺญาวฑฺโฒ
ตำแหน่ง : ครูประจำ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ปรัชญา
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
วัดโชติรสธรรมากร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาโท สาขาวิชา ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2556 ปริญญาตรี สาขาวิชา พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2550 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น
2547 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารคุณวิทยา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2529 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านขามป้อม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
2556-2557 โรงเรียนการกุศลวัดหนองกรุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครูสอน
2554-2555 โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ครูสอน
2552-2553 โรงเรียนสารคุณวิทยา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ครูสอน
2545-2547 สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม วัดราษี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ครูสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล