กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ชื่อ-สกุล : นายโสภณ นิลโคตร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
วัดโชติรสธรรมากร (วัดป่าบึงกาฬ ) ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2558 จบหลักสูตรประกาศนียบัตรครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปส.ศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2554 ปริญญาตรี สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2549 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2546 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2543 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ครูสอน
2554-2561 สำนักศาสนาศึกษาวัดวิจารณ์สว่างโศก จังหวัดขอนแก่น ครูสอน
2556 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครูพระสอนศีลธรรม
2554 สำนักศาสนาศึกษาวัดวิจารณ์สว่างโศก จังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2553 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติศาสนกิจฝึกสอน
2549 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครูสอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล