ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล : พระมหาชัยยะ ฐานวฑฺฒโน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนสังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : mhchaiya65@hotmail.com
ที่อยู่ :
วัดโชติรสธรรมากร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ วิชาเอก การสอนสังคมศึกษา
2535 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผู้ใหญ่วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
2534 เปรียญธรรม 5 ประโยค วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
2529 นักธรรมชั้นเอก วัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2547 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ครูสอน
2547 วัดโชติรสธรรมากร ครูสอน พระปริยัติธรรมเเผนกธรรม-บาลี
2545 วัดศรีชมพูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2544 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2543 ศุนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา ครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล