ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 16 รูป / ดู 785 ครั้ง )
ประชุมคณะครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 7 รูป / ดู 371 ครั้ง )
การสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 810 ครั้ง )
การสอบ Pre O-Net, B-Net วันที่ 28 มกราคม 2558
( จำนวน 17 รูป / ดู 984 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานและทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 64 รูป / ดู 2293 ครั้ง )
กิจกรรมปีใหม่ 2558
( จำนวน 29 รูป / ดู 1159 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สู่ครูมืออาชีพ
( จำนวน 28 รูป / ดู 1046 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 17 รูป / ดู 1126 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2/2557
( จำนวน 16 รูป / ดู 880 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส พระครูภาวนาภิสณฑ์ ( สุด ชุตินฺธโร )
( จำนวน 64 รูป / ดู 3118 ครั้ง )
มอบจีวรจีวรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 20 รูป / ดู 1267 ครั้ง )
การอบรมโครงการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
( จำนวน 28 รูป / ดู 1330 ครั้ง )