ภาพกิจกรรม

โครงการจัดทำบัญชีและงบการเงิน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559
( จำนวน 16 รูป / ดู 973 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากรและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2559
( จำนวน 19 รูป / ดู 972 ครั้ง )
การอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET, B-NET ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 สิงหาค
( จำนวน 15 รูป / ดู 854 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 507 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 416 ครั้ง )
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 411 ครั้ง )
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 444 ครั้ง )
ห้องเรียน Smart Classroom
( จำนวน 5 รูป / ดู 463 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 437 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 16 มีนาคม 2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 1231 ครั้ง )
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
( จำนวน 16 รูป / ดู 902 ครั้ง )
สอบ O-Net วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559
( จำนวน 14 รูป / ดู 501 ครั้ง )