ภาพกิจกรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้านิเทศโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
( จำนวน 9 รูป / ดู 145 ครั้ง )
ประชุมครูก่อนได้รับการนิเทศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
( จำนวน 5 รูป / ดู 123 ครั้ง )
บริษัท แลคตาซอย จำกัด (สาขาบึงกาฬ) ถวายนมแลคตาซอยแก่สามเณรโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 6 รูป / ดู 267 ครั้ง )
งานทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562
( จำนวน 21 รูป / ดู 327 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 9 รูป / ดู 103 ครั้ง )
พิธีมอบผ้าไตรจีวรแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 31 รูป / ดู 456 ครั้ง )
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 24 รูป / ดู 304 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 22 รูป / ดู 303 ครั้ง )
ครูโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลาการทางการศึกษา ระหว่างวันท
( จำนวน 32 รูป / ดู 445 ครั้ง )
พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 55 รูป / ดู 466 ครั้ง )
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและพิธีทำบุญอุทิศถวายพระครูภาวนาภิสณฑ์ (สุด ชุตินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดโชติ
( จำนวน 12 รูป / ดู 134 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
( จำนวน 6 รูป / ดู 109 ครั้ง )