ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2563
( จำนวน 11 รูป / ดู 106 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 3 จัง
( จำนวน 21 รูป / ดู 291 ครั้ง )
ปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 93 รูป / ดู 663 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2562
( จำนวน 17 รูป / ดู 259 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
( จำนวน 36 รูป / ดู 361 ครั้ง )
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 10 รูป / ดู 81 ครั้ง )
โครงการอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านวิชาพระพุทธศาสนา (B-net) และ (O-net) ระหว่างวันท
( จำนวน 33 รูป / ดู 359 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 11 รูป / ดู 100 ครั้ง )
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 15 รูป / ดู 212 ครั้ง )
สามเณรอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้
( จำนวน 8 รูป / ดู 144 ครั้ง )
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
( จำนวน 12 รูป / ดู 100 ครั้ง )
"โครงการพี่ให้น้อง" ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ได้ออกมอบขนมให้กับน้อง ๆ นักเรียนตามโร
( จำนวน 8 รูป / ดู 168 ครั้ง )