รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 15 คน
ชื่อ-นามสกุล : ธานินท์ แก้วสุวรรณ (ธานินท์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มานพ ผาลี (มานพ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านโนนหนามแท่ง ตำบลโป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สายันต์ อินทแพง (สายันต์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านโคกโปง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมัคร เจริญดี (สมัคร)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านโป่งเปือย ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิโรจน์ จันทรส (โรจน์)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านนาทราย ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิชิต อภัยโส (ชิต)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านโนนแพง ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สันติสุข สวัสดิ์พงษ์ (สันติ)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านคำปลาผา ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธนา เขตนคร (โก้)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านชมภูทอง ตำบลคำนาดี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมาน หาระวงค์ (สมาน)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านตาลมวน ตำบลพังเคน อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ไมตรี เทือกตาถา (ไมตรี)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านพรสวรรค์ ตำบลชุมพูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมปอง จันดี (สมปอง)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 1
ที่อยู่ : บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : noungning1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณรงค์ฤทธิ์ เหมือนมาตย์ (อาร์ท)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 18
ที่อยู่ : บ้านโคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
เบอร์มือถือ : 15606978741
อีเมล์ : art_2553@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม